Codi ètic

FOMENT AGRICOLA LES PLANES, SCCL

CODI ÈTIC

Índex

 1. Finalitat
 2. Valors
 3. Àmbit d’aplicació subjectiu
 4. Obligació de compliment
 5. Comunicació i difusió
 6. Normes generals de conducta
 7. Obligacions
 8. Control i incompliment
 9. Entrada en vigor

1.- Finalitat

El Codi Ètic de la Cooperativa constitueix l’expressió formal dels valors i principis que han de regir la seva conducta i la de les persones subjectes al mateix, en el desenvolupament de les seves activitats i compliment de les seves funcions, i en les seves relacions laborals, comercials i professionals, amb la finalitat d’assolir una ètica empresarial universalment acceptada.

El Codi Ètic i de Conducta és un marc de referència, un exemple de la professionalitat per la qual la Cooperativa s’esforça en les seves activitats i la que s’espera dels seus empleats, socis i col·laboradors. La Cooperativa dona la major importància al tracte just dels empleats, socis, clients i proveïdors, autoritats i el públic en general.

Particularment, la Cooperativa, com a entitat beneficiària de subvencions compreses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha adequat la seva activitat per tal de complir amb els principis detallats en aquest Codi Ètic.

2.- Valors

El Codi Ètic es basa en:

 • El suport i el respecte dels drets humans internacionalment reconeguts.

 • Un comportament ètic i conforme a la llei.

 • El tracte just i respectuós amb els empleats i entre els companys de treball.

 • El respecte als interessos d’altres persones relacionades amb la Cooperativa, inclosos els socis, clients, proveïdors, autoritats i el públic.

 • La professionalitat i la correcció en el desenvolupament de l’activitat empresarial.

 • Prudència en el desenvolupament de l’activitat, en l’assumpció de riscos i en les relacions amb socis, clients i proveïdors.

3.- Àmbit d’aplicació subjectiu

Són destinataris del present Codi Ètic tots aquells subjectes que formen part de l’entorn de la Cooperativa:

 • Els membres del Consell Rector.

 • Els socis de la Cooperativa.

 • Els empleats de la Cooperativa qualsevol que sigui la seva modalitat contractual, posició jeràrquica o lloc en el que desenvolupin les seves funcions.

 • Òrgans directius i de gestió.

 • Altres grups d’interès.

4.- Obligació de compliment

Les persones compreses en l’àmbit d’aplicació del Codi estan obligades al seu compliment, amb respecte als valors i principis que conté, i a seguir les pautes de comportament que estableix.

Particularment, la Cooperativa i els subjectes destinataris del Codi es comprometen a adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, puguin afectar el procediment. Particularment, s’abstindrà de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

L’incompliment de les previsions d’aquest Codi podrà donar lloc a la comissió de les infraccions previstes en la normativa legal, societària o laboral que correspongui.

La Cooperativa posarà els mitjans necessaris per a complir i fer complir el que preveu el Codi als destinataris del mateix.

5.- Comunicació i difusió

La Cooperativa comunicarà i difondrà el Codi Ètic entre els destinataris del mateix posant-lo a la seva disposició i es publicarà en lloc de lliure accés. També es podrà comunicar per qualsevol altre mitjà que es determini.

6.- Normes generals de conducta

 • Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.

 • No dur a terme accions que posin en risc l’interès públic.

 • Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en processos derivats d’aquestes convocatòries.

7.- Obligacions

 • Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.

 • No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.

 • No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.

 • Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria corresponent.

 • Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de transparència.

8.- Control i incompliment

El Consell Rector de la Cooperativa controlarà el compliment d’aquest Codi i, en cas que sigui necessari, posarà en pràctica mesures especials de verificació.

L’incompliment del Codi Ètic per les Persones Afectades podrà donar lloc a la comissió de les infraccions i sancions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

Les Persones Afectades no podran, independentment del seu càrrec o posició jeràrquica, sol·licitar, requerir o ordenar actuacions o comportaments que contravinguin el que disposa el Codi Ètic. A la vegada, cap de les Persones Afectades haurà de complir sol·licituds, requeriments o ordres contràries al Codi Ètic, ni podran emparar-se en elles com a justificació de comportaments il·legals.

Les Persones Afectades hauran d’informar sobre les infraccions del Codi Ètic als seus superiors.

No es podrà adoptar cap mesura disciplinària ni cap tipus de represàlia, directa o indirecta, pel fet de la denúncia, però aquesta regla no implica cap tipus d’immunitat per als infractors, ni limita els drets que corresponguin, conforme a la normativa vigent, als denunciats.

9.- Entrada en vigor

El present Codi Ètic entrarà en vigor el 13 de desembre de 2023, després de la seva aprovació per l’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa.

El Codi Ètic es comunicarà individualment a les Persones Afectades actualment vinculades a l’empresa, així com a les Persones Afectades que en el futur s’incorporin a la mateixa.